Gemeente Stekene

Wettelijk samenwonen - beëindigen

Elke wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer één van de contracterende partijen huwt of overlijdt. Verder kan de wettelijke samenwoning ook beëindigd worden op verklaring aan de ambtenaar van burgerlijke stand door ofwel beide partijen, ofwel eenzijdig door één van hen. In dit laatste geval stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 8 dagen na de beëindiging, een gerechtsdeurwaarderexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen.

De verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning dient opnieuw schriftelijk te gebeuren bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar minstens één van beiden ingeschreven is in het bevolking- of vreemdelingenregister. Dit geschrift moet aan enkele vormvoorwaarden voldoen.

Bijkomende informatie:

Indien de verstandhouding tussen de samenwonenden zoek is, kunnen zij beroep doen op een tussenkomst van de Vrederechter, die dringende en voorlopige maatregelen kan treffen met betrekking tot de gemeenschappelijke verblijfplaats, de persoon en de goederen van de samenwonenden en hun kinderen, en hun wettelijke en contractuele verplichtingen. In geval van eenzijdige beëindiging zal de overeenkomstige verklaring bij gerechtsdeurwaarderexploot betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvoor moeten op voorhand betaald worden door degene die de wettelijke samenwoning wil beëindigen.

Procedure

Het is niet mogelijk om dit digitaal aan te vragen. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart mee.

Bedrag

In het geval van een eenzijdige verklaring, zijn er kosten aan verbonden. De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigd heeft. Een bewijs van de beëindiging kost 10 euro.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP