Gemeente Stekene

Rampenfonds - ondersteuning indienen dossier

Algemeen

Bij schade door natuurrampen kan een financiële tussenkomst door het Vlaams Rampenfonds worden gegeven, als deze  als algemene ramp erkend is door de Vlaamse overheid. Niet alle schade komt hiervoor in aanmerking omdat eerst beroep moet gedaan worden op de brandverzekering (verzekeringspolis 'brand eenvoudige risico’s') die risico’s dekt zoals overstromingen, aardbevingen, overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuivingen of grondverzakkingen, hagel, bliksem,...

 

Schade aan teelten

Op 1 januari 2020 treedt het decreet van 5 april 2019 in voege. Vanaf dat moment wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende, uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als 'ramp'.

Sinds 1 januari 2020  is een overgangsperiode van vijf jaar voorzien. Tijdens deze periode worden onder meer tegemoetkomingen voor teeltschade afhankelijk gemaakt van het beschikken over een brede weersverzekering voor teelten. In de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd.

Het Vlaams Rampenfonds binnen het departement Kanselarij en Bestuur bereidt een uitvoeringsbesluit voor die deze wijzigingen regelt.

 

Wat doet de gemeente?

De gemeente zal binnen 60 dagen na het voordoen van een ramp, alles in het werk stellen om deze te laten erkennen. Hiervoor maakt de gemeente een inschatting van de grootte van de schade. Daarom is het belangrijk dat je ook een ruwe schatting maakt van de schade  (schadebedrag) en deze doorstuurt naar veiligheid@stekene.be. Niet alle schadegevallen zijn gekend door de hulpdiensten. Lees daarom hierna de bijkomende info.

Het gemeentebestuur is het eerste aanspreekpunt en helpt je indien nodig bij het invullen van de aanvraag nadat de ramp is erkend.

 

Bijkomende informatie

Schadedossiers moeten binnen de 3 maanden na verschijning in het Belgisch Staatsblad ingediend worden (erkenning als natuurramp) bij de gemeente of rechtstreeks bij de gouverneur (Kalandeberg 1, 9000 Gent).

Er zijn formulieren voor particulieren, bedrijven en landbouwers voorzien. Deze formulieren moeten in drievoud worden opgemaakt. Bewaar voor jezelf een vierde exemplaar. Zorg ook voor de bijlagen die gevraagd worden.

Na de goedkeuring van je dossier bij de diensten van de gouverneur, wordt een expert ter plaatse gestuurd om de schade te ramen en een vergoeding vast te stellen.

Meer info: www.bestuurszaken.be/rampenfonds  

Voorwaarden

Eerst moet nagegaan worden via je verzekeringsmakelaar of je verzekering het risico niet dekt via de brandverzekering. Uitzondering: als de getroffen goederen niet verzekerd zijn als gevolg van de financiële toestand van de geteisterde. In dit geval is een attest van het OCMW nodig.

Daarnaast zijn er natuurfenomenen die niet in de verzekeringspolis zijn opgenomen en in aanmerking komen voor een financiële tussenkomst van het Rampenfonds. Dit geldt voor hagel, atmosferische neerslag, tornado’s en stormen, blikseminslagen en andere risico’s die niet werden opgesomd.

Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uit elkaar te nemen zijn, tuinhuisjes, berghokken, goederen met luxe-karakter, hagelschade die de goede werking van goederen niet aantast,…  Raadpleeg hiervoor zeker de gebruikershandleiding van het Vlaams Rampenfonds.

Wat meebrengen

Wil je graag hulp van het gemeentebestuur? Dan maak je best een afspraak.

Bereid zeker thuis alles voor door formulieren van het Rampenfonds, bijlagen, attesten, foto’s,… mee te brengen.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP