Gemeente Stekene

Milieuvergunningen

De milieuvergunning is een vergunning waarin de technische bepalingen staan, waar je je aan moet houden zodat je onderneming (of zaak) geen hinder of gevaar vormt voor het milieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking in de buurt.

De milieuvergunning en de bouwvergunning (nu stedenbouwkundige vergunning) zijn twee afzonderlijke vergunningen, maar zijn wel aan elkaar gekoppeld. De stedenbouwkundige vergunning is geschorst zolang je niet over een milieuvergunning beschikt of een melding heeft gedaan.

De milieuregelgeving is beschreven in VLAREM I en II. Een zeer belangrijk onderdeel van VLAREM is de indelingslijst. Het feit of de 'inrichting' al dan niet in die lijst is opgenomen, bepaalt of er een milieuvergunning of melding nodig is.

De 'inrichtingen' kunnen van verschillende aard zijn:

 • een activiteit (bv. een drukkerij, schrijnwerkerij, garage,…)
 • een installatie of een machine (bv. een stookinstallatie, koelinstallatie (airconditioning)
 • een opslag van een product (bv. opslag van stookolie)

In de lijst draagt elke soort van inrichting een rubrieknummer dat naar een klasse verwijst waarin ze is ondergebracht. Bepaalde rubrieken zijn onderverdeeld in subrubrieken die overeenstemmen met een klasse. De klasse verschilt naargelang van het vermogen van de toestellen, de hoeveelheid opgeslagen producten,…

 • De integrale teksten van VLAREM I en VLAREM II kunt u raadplegen via de Vlaamse milieunavigator

(http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/faces/consultatieOverzicht.jsp)

Voorwaarden

Stap 1: Hoe weet ik onder welke klasse mijn zaak valt?

'Inrichtingen' worden in drie klassen ingedeeld. Voor elk van de drie klassen schrijft de VLAREM I – regelgeving een andere procedure voor.

Klasse 1-inrichtingen: zijn de meest hinderlijke. Hiervoor is een milieuvergunning klasse 1 noodzakelijk. Over deze aanvragen beslist de deputatie van de provincie.

Klasse 2-inrichtingen: (zoals de meeste KMO-bedrijven) hebben een milieuvergunning klasse 2 nodig. Het college van burgemeester en schepenen kent die toe.

Klasse 3-inrichtingen: (zoals voor allerlei gebouwen met opslag van stookolie, airconditioning of transformatoren, kleine garages en schrijnwerkerijen, …) zijn de minst hinderlijke. Hiervoor is enkel een melding noodzakelijk. Het college van burgemeester en schepenen neemt er akte van.

Om de klasse van je inrichting te bepalen, doet je het volgende:

Bepaal welke rubrieken van de indelingslijst van toepassing zijn en noteer bij elke rubriek de klasse.

Welke van deze rubrieken op je zaak van toepassing zijn, kan je opzoeken in de VLAREM I regelgeving. Bij elke indelingsrubriek staat een klasse vermeld.

De VLAREM I regelgeving kan je bekijken op de website van Emis onder de rubriek milieuwetgeving>milieunavigator

(http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/faces/consultatieOverzicht.jsp)

Soms heb je ook een milieuvergunning nodig voor dingen waar je het niet voor zou verwachten. Zo hebt u ook een milieuvergunning nodig voor een kantoorgebouw. Check in dat geval zeker de algemene rubrieken.

 • Loos je afvalwater? Dan is rubriek 3 van toepassing.
 • Heb je een transformator? Check dan zeker rubriek 12.
 • Zijn er koelinstallaties of airco’s in het gebouw? Kijk dan zeker rubriek 16 na.
 • Is er opslag van gevaarlijke producten (stookolie, schoonmaakmiddelen)? Bekijk hiervoor zeker rubriek 17.
 • Is er een verwarmingsinstallatie aanwezig in het gebouw? Dan bekijk je rubriek 43.

Een handig hulpmiddel om na te gaan welke rubrieken voor jou van toepassing zijn: ga naar de wegwijzer op de website van de Vlaamse Overheid op http://wegwijzer.milieuinfo.be en klik op start.

Bepaal de klasse van je inrichting

De klasse van een jouw zaak wordt bepaald door de rubriek(en) met de meest hinderlijke klasse. Dit betekent het volgende:

 • heeft je zaak minstens één rubriek met klasse 1 (naast eventuele andere rubrieken van klasse 2 en klasse 3) dan valt je zaak onder klasse 1 en heb je daarvoor een milieuvergunning klasse 1 nodig.
 • heeft je zaak geen rubrieken van klasse 1, maar is er minstens één rubriek van klasse 2 (naast eventuele rubrieken van klasse 3) dan valt je zaak onder klasse 2 en heb je daarvoor een milieuvergunning klasse 2 nodig.
 • heeft je zaak enkel rubrieken van klasse 3 dan valt je zaak onder klasse 3.
  je hebt geen milieuvergunning nodig, maar je hebt wel een meldingsplicht.

Wanneer je de rubrieken en de klasse van jouw inrichting heeft bepaald, kan je je eigen dossier samenstellen.

Handige link: website wegwijzer milieuinfo

 

Stap 2: Waar vind ik het aanvraagformulier voor een milieuvergunning of het meldingsformulier terug?

De aanvraagformulieren en de verschillende meldingsformulieren kan je downloaden in onderstaande bijlage of aanvragen bij de dienst Natuur & Milieu.

Het aanvraagformulier voor klasse 1 of klasse 2 bestaat uit 2 delen:

 • een aanvraagformulier klasse 1 en 2.
 • een toelichting bij milieuvergunningsaanvraag. In de toelichting vind je verplichte gegevens en documenten die bij het aanvraagformulier klasse 1 en 2 moeten worden gevoegd.

Er zijn 3 verschillende meldingsformulieren. Afhankelijk van je situatie moet één van de meldingsformulieren ingevuld worden.

 • melding van de overname van een vergunde inrichting.
 • mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2.
 • melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3.

 

Stap 3: in hoeveel exemplaren en bij wie moet ik mijn dossier indienen?

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1: 10 exemplaren

Verstuur de 10 exemplaren aangetekend per post of geef ze af aan het loket van Provincie Oost-Vlaanderen tegen een ontvangstbewijs.

Ter attentie van:

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

of

Dienst Milieu- en Natuurvergunningen
PAC 'Het Zuid'
5de verdieping
dienstchef Raf Barzeele
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
raf.barzeele@oost-vlaanderen.be
T 09 267 78 78
F 09 267 78 99

Milieuvergunningsaanvraag klasse 2: 7 exemplaren

Verstuur de 7 exemplaren aangetekend per post naar het college van burgemeester en schepenen of geef ze af aan het loket van de dienst Natuur & Milieu tegen een ontvangstbewijs.

Melding klasse 3: 1 exemplaar
Verstuur de melding aangetekend per post naar het college van burgemeester en schepenen of geef ze af aan het loket van de dienst Natuur & Milieu tegen een ontvangstbewijs.

 

Stap 5: Hoe lang duurt het voordat ik mijn vergunning heb?

Aanvraag Klasse 1
4 tot maximum 6 maanden (na ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier waar de overheid 30 dagen tijd voor heeft).

Aanvraag Klasse 2
3 tot maximum 4,5 maanden (na ontvankelijk en volledig verklaren van het dossier waar de overheid 30 dagen tijd voor heeft).

Melding Klasse 3
De dag na de melding mag de zaak starten.

Let op !

Alleen het hebben van een vergunning of het doen van een melding betekent niet dat je zaak automatisch in orde is! Aan de vergunning of de melding zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Pas als je die voorwaarden naleeft, bent je zeker dat je de milieuregelgeving naleeft.

Er bestaan drie soorten voorwaarden:

 • algemene voorwaarden die gelden voor alle ‘hinderlijke inrichtingen’
 • sectorale voorwaarden die zich specifiek richten tot een bepaalde ‘inrichting’ (zie stap 1 voor meer uitleg over inrichting”)
 • bijzondere voorwaarden die verband houden met de specifieke plaatselijke situatie van de inrichting en een expliciete vermelding krijgen in de milieuvergunning

Op de website van de overheid www.lne.be kan je terecht voor bijkomende info en de aanvraagformulieren.

Wat meebrengen

Klasse 3: meldingsplichtige inrichtingen, in te dienen in 1 exemplaar bij het college van burgemeester en schepenen

Klasse 2: vergunningsplichtige inrichtingen, in te dienen in 7 exemplaren bij het college van burgemeester en schepenen

Klasse 1: vergunningsplichtige inrichtingen, in te dienen in 10 exemplaren bij de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen

Bedrag

Stap 4: dossiertaks en belasting op aanvraag - hoeveel en aan wie te betalen?

Hoeveel kost de dossiertaks ?

Klasse 1 met MER en of VR (veiligheidsrapport): 247,89 euro

Klasse 1 zonder MER en of VR: 123,95 euro

Klasse 2: 61,97 euro

Klasse 3: Geen kosten

Aan wie moet ik die dossiertaks betalen?

LNE departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
rekeningnummer 375-1110990-31 (BIC : BBRUBEBB) van Departement LNE- afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8 in 1000 Brussel,

met vermelding VLAREM-dossiertaks aanvraag eerste/tweede klasse.

Het betalingsbewijs van de dossiertaks dient toegevoegd te worden aan het aanvraagdossier. Hiervoor worden de volgende stukken aanvaard:

 • (een kopie van) een rekeninguittreksel;
 • (een kopie van) een door de bank of de Post met een stempel of handtekeningen van de bankbediende(n) geattesteerde onherroepelijke betalingsopdracht.

Moet ik belasting op mijn aanvraag betalen?

Naast de dossiertaks, moet je een belasting op je aanvraag (voor het openen of heropenen van een meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichting) betalen.

Na je aanvraag of melding stuurt het gemeentebestuur je een factuur.

Gemeentebelasting:

Klasse 3: 15 EUR

Mededeling kleine verandering klasse 2: 31 EUR

Klasse 2: 62 EUR

Klasse 1: 620 EUR

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP