Gemeente Stekene

Definitieve vaststelling rooilijnplannen omgeving Zeshoek-/Hamerstraat

Definitieve vaststelling van de gemeentelijke rooilijnplannen voor de buurtwegen Zeshoekstraat (buurtweg 8), Wildernis-deel (buurtweg 8), Hamerstraat (buurtweg 17) en Bergstraatje-deel (buurtweg 43)

Op 22 juni 2021 stelde de gemeenteraad de rooilijnplannen van de hierboven vermelde buurtwegen, zoals opgesteld door landmeter-experts Johan Koppen en Jasmien Rogiers op 1 december 2020, definitief vast.

Van 31 maart tot en met 10 mei 2021 liep een openbaar onderzoek om bewoners de kans te geven deze plannen in te kijken en eventueel bezwaren in te dienen.

Doel van deze plannen: de openbare weg en private eigendommen naar de toekomst toe duidelijk afbakenen. 

Het gemeenteraadbesluit en de gemeentelijke rooilijnplannen liggen ter inzage in het gemeentehuis van Stekene, Stadionstraat 2, 9190 Stekene of kan je hierna raadplegen. Vragen over deze plannen? Neem dan contact met ons op via T 03 790 02 11 of E info@stekene.be 

Rooilijnplannen van kracht

De definitieve vaststelling van deze rooilijnplannen zijn gepubliceerd geweest in het Belgisch Staatsblad op 31 augustus 2021.

Binnen de vooropgestelde termijn werd geen administratief beroep ingesteld (cf. artikel 24§1 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen), zodat overeenkomstig het decreet, de rooilijnplannen 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking zullen treden.

Nietigverklaring of verzoek tot schorsing

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Je kan een verzoekschrift indienen:

  • elektronisch via https://eoproadmin.raadvst-consetat.be, een beveiligde website van de Raad van State
  • met een aangetekende brief per post: Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel).

Het verzoekschrift kan je indienen binnen een termijn van 60 dagen vanaf de bekendmaking van de bestreden beslissing.

Datum van publicatie
  • eerste publicatie definitieve vaststelling: 24 juni 2021
  • tweede publicatie nietigverklaring: 13 september 2021 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP