Gemeente Stekene

Bekendmaking definitieve vaststelling rooilijnplannen Lamstraat en zijstraat Hellestraat 35-49

De gemeenteraad heeft op 27 februari 2024 de rooilijnplannen voor de Lamstraat en een zijstraat van de Hellestraat 35-49, definitief goedgekeurd. 

Binnen de vooropgestelde termijn werd geen administratief beroep ingesteld in de zin van artikel 24§1 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, zodat overeenkomstig artikel 19 van het voornoemde decreet de rooilijnplannen veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking zullen treden.

De plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wil je ze komen inkijken? Maak dan een afspraak (kies als dienst voor 'Wegen'). 

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http://www.raadvst-consetat.be/?page=e-procedure&lang=nl), of met een aangetekende brief met de post naar de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen vanaf de bekendmaking van de bestreden beslissing.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP