Gemeente Stekene

Terrasvergunning - Inname openbaar domein

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet je als uitbater een terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. Het betreft de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols… voor zover die elementen makkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

Voorwaarden

Bepaalde elementen, zoals in de gevel verankerde zonnetenten, kunnen onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige verplichtingen en bijgevolg een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen.

Merk op dat het plaatsen van een permanent / gesloten terras op het openbaar domein, bestaande uit een overdekte constructie waarvan alle elementen tot één geheel zijn samengevoegd die op een permanente basis geplaatst worden, niet onder de bepalingen van het terrasreglement vallen. Wie een permanent / gesloten terras wil plaatsen, moet een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen.

Om een terrasvergunning te verkrijgen, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Alle uitbatingsvoorwaarden voor een horeca-inrichting, onder meer:

  • correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)

  • drankvergunning

  • horecavergunning (indien van toepassing)

  • registratie/erkenning/toelating van het FAVV

  • objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (indien van toepassing)

 • Conformiteit met volgende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen

 • Alle voorwaarden uit het gemeentelijk terrasreglement

Bijkomende voorwaarden

 • De vergunning is toepasbaar voor de periode van 1 maart tot en met 31 oktober. Buiten deze periode moet de exploitant het terras verwijderen van het openbaar domein en het opbergen op privaat terrein.

 • Volgens het recht vervalt de vergunning bij werken aan het openbaar domein of aan nutsleidingen. Dit geldt ook wanneer manifestaties ter bevordering van het leven in de gemeente (zoals kermissen, dorpsfeesten, enz.) gepaard gaan met een bezetting van het kerkplein op de plaats van het terras.

 • Parasols en schermen mogen niet verankerd worden in de grond. De terrasschermen moeten stabiel zijn en mogen geen gevaar betekenen voor de voorbijgangers. De constructie is gemakkelijk te verwijderen.

 • Bij het opstellen van het terras, moet er tenminste over een breedte van 1,50m een obstakelvrije loopweg op het voetpad worden voorzien. Plaats geen tafels of stoelen op het voetpad.

 • De uitbating van een terras mag de omgeving niet vervuilen. Je bent verantwoordelijk voor het goed onderhoud van het terras en zijn onmiddellijke omgeving.

 • Je bent aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het (on)rechtmatig gebruik van de vergunning, zoals de schade veroorzaakt door het plaatsen, de aanwezigheid of het wegnemen van het terras en al zijn onderdelen, alsook onder andere voor de vervuiling die de exploitatie van het terras ter plaatse en in de onmiddellijke omgeving veroorzaakt.

 • Het terras mag enkel opgesteld worden nadat alle vereiste vergunningen, uitgezonderd de stedenbouwkundige vergunning, werden bekomen.

 • De vergunning kan stilzwijgend worden verlengd voor een periode van maximum 5 jaar. Daarna moet je opnieuw een aanvraag indienen.

 • Hou er rekening mee dat de vergunning niet overdraagbaar is aan een nieuwe uitbater.

Procedure

Je vraagt een terrasvergunning aan via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • inplantingsplan van de bestaande toestand waar je het terras wilt plaatsen, inclusief:

  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte

  • intekening van obstakels (= bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van het terras

 • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten.

Je kan jouw aanvraag indienen bij de dienst Ondernemen in het gemeentehuis

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

De gemeente heeft de keuze tussen een vergunning van onbepaalde duur of bepaalde duur en kan de toelating altijd weer intrekken.

Bedrag

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname openbaar domein is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Uitzonderingen

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is

 • Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

 • Gemeentelijk terrasreglement

 • Belastings- of retributiereglement (indien van toepassing)

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP