Gemeente Stekene

Stopzetten van een handelszaak

Hoe zet je je bedrijf/handelszaak stop?

Net als bij de oprichting van een bedrijf gelden er ook formaliteiten voor de stopzetting van een bedrijf, of die nu tijdelijk of definitief is. 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een zelfstandige beslist om, vrijwillig of onvrijwillig, zijn activiteiten stop te zetten: pensioen, faillissement, arbeidsongeschiktheid, een overstap naar het loontrekkende statuut,…

Meer info

www.vlaio.be

Procedure

STAP 1: uitschrijven uit de KBO

Eerst moet je jouw zelfstandige activiteit uitschrijven uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat kan je doen bij het ondernemingsloket van jouw regio. Zij registreren op welke datum de activiteit wordt geschrapt en wat de reden is van stopzetting (bv. faillissement, pensioen, werknemersstatuut). Je ontvangt van hen een attest van schrapping.

Zoek hier een ondernemingsloket in jouw regio (tip: vul bij gemeente 'Sint-Niklaas' in - hier vind je de dichtstbijzijnde ondernemingsloketten). Net als bij een inschrijving in de KBO moet je ook bij een uitschrijving administratiekosten betalen aan het ondernemingsloket.

In de online toepassing My Enterprise kan je je gegevens nakijken en bepaalde gegevens zelf gratis aanpassen.

 

STAP 2: stopzetting doorgeven aan het btw-kantoor

Bij wijziging of stopzetting van de activiteiten moet het bevoegde btw-kantoor binnen een termijn van één maand op de hoogte worden gebracht van deze wijziging of stopzetting. Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vind je alle info over de in te vullen documenten.

Indien je je huidige zelfstandige activiteit staakt om een andere zelfstandige activiteit te beginnen (bv. stoppen met slagerij om traiteur te worden), moet je dit ook melden aan het ondernemersloket en aan het btw-kantoor. Je behoudt je ondernemingsnummer en btw-nummer, maar je krijgt een nieuwe activiteit toegekend (dit staat niet gelijk aan stopzetting).

 

STAP 3: verwittig jouw sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds binnen 15 dagen

Aan je sociaal verzekeringsfonds moet je een persoonlijke verklaring van stopzetting en een bewijs van stopzetting (bv. een kopie van het attest van schrapping uit de KBO) overhandigen. Het ondernemingsloket bezorgt je deze documenten bij de uitschrijving en zegt je welke documenten je best nog kan opvragen.

Indien je zelfstandige in een vennootschap bent, moet je volgende documenten bezorgen aan het sociaal verzekeringsfonds:

  • Als mandataris, bestuurder of zaakvoerder heb je het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad nodig waarin jouw ontslag is bekendgemaakt, alsook een kopie van het proces-verbaal van de algemene vergadering (ofwel het uittreksel daarvan gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad).
  • Als werkende vennoot heb je een schriftelijke verklaring van de zaakvoerder of afgevaardigd bestuurder nodig, waarin bevestigd wordt dat je geen zelfstandige activiteit meer uitoefent in de vennootschap.

Indien je zelfstandige als helper of helpende echtgeno(o)t(e) bent, moet je een geschreven verklaring van de hoofdzelfstandige opsturen, waarin deze verklaart dat je bij hem of haar geen enkele zelfstandige activiteit meer uitvoert.

Op al deze bewijzen moet uitdrukkelijk de datum van stopzetting worden vermeld.

 

Ontbinding en vereffening van vennootschappen

Als een vennootschap de activiteiten wenst stop te zetten, moet zij ontbonden en vereffend worden. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren. Meestal vallen ontbinding en vereffening niet samen.

Met ontbinding bedoelt men de beslissing van de vennoten om de vennootschap te liquideren en een vereffenaar aan te stellen die deze taak op zich neemt. Eens ontbonden bestaat de vennootschap enkel nog om ze te vereffenen.

Met vereffening wordt bedoeld: het ten gelde maken van alle bezittingen en het aanzuiveren, betalen van (zo mogelijk) alle schulden van de vennootschap door de vereffenaar. Als aan het einde van de rit nog
geld overblijft, moet dit - zoals in de statuten bepaald is - onder de vennoten verdeeld worden en kan de vennootschap haar activiteiten bij het ondernemingsloket stopzetten.

Voor meer informatie over ontbinding en vereffening van vennootschappen kan je contact opnemen met een notaris of jurist.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP