Gemeente Stekene

Drankvergunning vaste drankgelegenheid

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (bijv. een café, restaurant, cafetaria, …) hebt u een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat daarbij om gegiste dranken (bijv. bier, wijn, mousserende wijn, …) en sterke drank (bijv. gin, cognac, cocktail, …). De vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een drankvergunning, moet u voldoen aan de door de federale overheid bepaalde de moraliteits- en hygiënevoorwaarden.

Moraliteitsvoorwaarden

De controle op de moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning). Dat attest moet aangeleverd worden door:

 • de uitbater

 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde

 • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen.

Als de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen. De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden.

Hygiënevoorwaarden

De hygiënevoorwaarden voor een vaste drankgelegenheid hebben betrekking op:

 • een minimale hoogte van 2,75 meter en minimaal 90 m³ inhoudsruimte

 • een goede toegankelijkheid

 • voldoende gescheiden toiletten

 • een goede verlichting voor een optimale zichtbaarheid

 • een goed verwarmingssysteem voor een aangename gevoelstemperatuur

 • voldoende verluchting

 • de naleving van de geldende rookreglementering.

De hygiënevoorwaarden zijn plaatsgebonden.

Geldigheidsduur

De drankvergunning blijft gelden tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten, …, of

 • het pand (bv. verhuis, grondige verbouwing, …)

Procedure

U vraagt een drankvergunning aan bij de gemeente waar uw drankgelegenheid zich bevindt via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met:

 • een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) voor elk van volgende personen:

  • de uitbater

  • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden deelnemen

  • alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat

 • een afdruk van je elektronische identiteitskaart

 • een huurcontract (indien van toepassing)

 • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing

 • een kopij van de aanvraag bij het Federaal Voedselagentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (indien van toepassing)

 • naam en adres van de erkende boekhouder die zal instaan voor het bedrijfsbeheer

Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister) en de hygiëne (via een controle ter plaatse door de verantwoordelijke dienst) levert de gemeente (dienst Ondernemen) de drankvergunning af.

Bedrag

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Uitzonderingen

 • Drankgelegenheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht.

 • Wanneer je een handelszaak uitbaat waar je enkel sterke en gegiste dranken verkoopt - en niet schenkt - heb je geen drankvergunning nodig (bv. supermarkten). Je moet wel bij de FOD Financiën een vergunning 'handelaar in ethylalcohol en alcoholhoudende dranken' aanvragen.

Regelgeving

 • Koninklijk Besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

 • Koninklijk Besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

 • Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en het betreffende vergunningsrecht

 • Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP