Gemeente Stekene

Wettelijk samenwonen

De wet van 23 november 1998 voorziet de mogelijkheid tot wettelijke samenwoonst. Het is de bedoeling om ook voor niet-gehuwde samenwonenden een aantal rechten en plichten te voorzien die enigszins vergelijkbaar zijn met deze binnen een huwelijk, zoals bijvoorbeeld het bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen omtrent de kinderen, de onroerende goederen enzovoort. Het geslacht en verwantschap van de partners speelt hierbij geen enkele rol. Broer(s), zus(sen), vrienden, moeder met kind,... kunnen dus ook wettelijk samenwonen. Let wel op! Wettelijk samenwonen kan slechts tussen 2 personen.

Deze verklaring van wettelijk samenwonen bevat:

  • de datum van de verklaring
  • naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en handtekening van beide partijen
  • de gemeenschappelijke woonplaats
  • de vermelding van de wil van beiden om wettelijk samen te wonen
  • de vermelding dat jullie beiden vooraf kennis namen van de inhoud van art. 1475-1479 uit het burgerlijk wetboek
  • eventueel de melding van het bestaan van een authentieke notariële akte die de wettelijke samenwoning naar goeddunken regelt. In een dergelijke akte kunnen meer afspraken of meer details worden vastgelegd. Hiervoor moet je wel bij een notaris zijn. Een dergelijke akte is niet verplicht.

Je legt samen met je partner de verklaring af aan het loket van de dienst Burgerzaken van je woonplaats. Je krijgt een ontvangstbewijs van je aangifte. Tegelijk wordt het bestaan van de wettelijke samenwoonst ingegeven in het bevolkingsregister.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis maar je kan deze verklaring ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Wat meebrengen

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle nodige documenten? Je brengt enkel allebei je identiteitskaart mee. Hetzelfde geldt voor vreemdelingen wiens geboorteakte in België is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wanneer je de Belgische nationaliteit niet hebt en/of niet woonachtig bent in België, leg je volgende stukken voor (maximum 2 maanden oud):

  • een uittreksel van je geboorteakte met aanduiding van de afstamming
  • een attest van ongehuwde staat (certificat de célibat)
  • een uittreksel van de echtscheidingsakte indien één van jullie gescheiden is
  • een uittreksel van de overlijdensakte indien één van jullie weduwe of weduwnaar is

Bedrag

Een bewijs van wettelijk samenwonen kost 10 euro.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP