Gemeente Stekene

Beroepskaart vreemdelingen

Wie afkomstig is uit een land dat niet tot de Europese Unie (EU) behoort en in België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, heeft een beroepskaart nodig.

Dit geldt voor personen die op het Belgisch grondgebied een zelfstandige beroepsactiviteit willen uitoefenen als natuurlijk persoon of als mandataris - al dan niet bezoldigd - van een vennootschap of vereniging en:

 • niet de Belgische nationaliteit bezitten
 • of niet over de nationaliteit van één van de lidstaten van de EER (Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) beschikken
 • of nog niet van deze formaliteit zijn vrijgesteld omwille van andere redenen

Volgende personen kunnen een vrijstelling van de verplichte beroepskaart krijgen:

 • vreemdelingen in het bezit van een vestigingsvergunning (C-kaart) of vreemdelingen toegelaten of gemachtigd om onbeperkt in België te verblijven (B-kaart)
 • EU -en EER-onderdanen  (E-kaart)
 • de echtgenoot van een Belg en zijn bloedverwanten in opgaande/dalende lijn ten laste
 • erkende vluchtelingen
 • onderdanen van Roemenië en Bulgarije (peco-landen) moeten per brief vrijstelling vragen aan de Federale Overheidsdienst Middenstand (bij te voegen: kopie van de identiteitskaart en distributieattest)
 • Zwitsers
 • gezinsleden van EU/EER-onderdanen mits zij zich met hem vestigen
 • meewerkende echtgenoot wiens hulp beperkt is tot ondersteuning
 • beroepssportlui, artiesten en hun begeleiders (max. 3 opeenvolgende maanden)
 • stage studenten of studenten die werken in het kader van ontwikkelingssamenwerking of van uitwisselingsprogramma's

 

Procedure

De beroepskaart moet worden aangevraagd bij

 • de Belgische diplomatieke of consulaire post indien je nog in het buitenland verblijft
 • een erkend ondernemingsloket naar keuze indien je beschikt over een geldig attest van immatriculatie model A of een A-kaart

Wat meebrengen

Het aanvraagformulier wordt in tweevoud opgemaakt. Er moeten documenten bijgevoegd worden die aantonen dat voldaan werd aan de verplichtingen van zelfstandige (via een vrijgekozen ondernemingsloket):

 • wettelijke documenten (ondernemingsnummer, toegang tot het beroep, …)
 • sociale documenten (getuigschrift van sociale verzekeringskas, getuigschrift van R.S.Z. als je personeel in dienst hebt)
 • fiscale documenten (getuigschrift van BTW / directe belastingen)
 • documenten die het economisch nut van de activiteit aantonen voor België (nog niet bij de Nationale Bank België neergelegde jaarrekeningen, afschrift van de BTW-aangiften, gedane investeringen, lijst van cliënten en leveranciers, contracten,...)

Bedrag

De aanvraag van een eerste beroepskaart, haar wijziging, vervanging of hernieuwing kost 140 euro. De afgifte van deze beroepskaart of van een hernieuwing via een ondernemingsloket kost 90 euro per geldig jaar.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP