Gemeente Stekene

Gemachtigd opzichter: vraag en antwoord

1. Een ‘gemachtigd opzichter’, wat  betekent dit eigenlijk? Wat houdt deze term in?

Het begrip ‘gemachtigd opzichter’ werd in 1987 ingevoerd in het verkeersreglement. Oorspronkelijk was het hun taak om de veiligheid van groepen kinderen en scholieren in het verkeer te garanderen. In 1999 werd dit uitgebreid met het helpen van personen met een handicap en senioren.

2. Wat zijn de taken van een gemachtigd opzichter?

De gemachtigd opzichter mag het verkeer stilleggen om groepen te laten oversteken. Hij of zij kan hen bijvoorbeeld verbieden om over te steken zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal zijn, mag ‘aanwijzingen’ geven, en suggesties om iets te doen of niet te doen. Deze aanwijzingen moeten wel rijmen met de geldende verkeerstekens. Zij hebben nooit dezelfde waarde of bindende kracht van een bevel, hij/zij mag wel een overtreding aangeven bij de politie of zelfs formeel klacht indienen. Wat een gemachtigd opzichter niet mag, is een proces-verbaal opstellen of een identiteitscontrole uitvoeren.

3. Wie kan gemachtigd opzichter worden?

Iedereen, die minstens 18 jaar is, kan gemachtigd opzichter worden. Je moet wel een opleiding gevolgd hebben. De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte van enkele uren en een praktisch luik op het terrein, gegeven door de politie. Na de opleiding krijg je een getuigschrift dat in principe voor onbepaalde duur geldig blijft.

4. Welk statuut hebben gemachtigde opzichters?

Sommige gemachtigde opzichters zijn tewerkgesteld via Wijkwerking (het vroegere PWA), anderen zijn ‘gelegenheidspersoneel’ (bv. leerkrachten, personeel van een rustoord, vrijwilligers,…). Als de gemeente gemachtigde opzichters zoekt maar geen vrijwilligers vindt, wordt beroep gedaan op de door haar tewerkgestelde gemeenschapswachten.

5. Waar mag een gemachtigd opzichter zijn bevoegdheden uitvoeren?

De gemachtigd opzichter wordt aangesteld door de burgemeester en oefent zijn bevoegdheden uit in de gemeente waar hij/zij gemachtigd is. Als hij of zij in een naburige gemeente optreedt, dan moet die gemeente eerst haar toestemming geven.

6. Is er een verzekering nodig? Zo ja, welke?

De gemeente zorgt voor een gepaste verzekering. Er wordt onderzocht of bepaalde personen die  door hun beroepsbezigheid gedekt zijn door een verzekering (zoals leerkrachten of personeel van een rustoord), ook gedekt zijn als gemachtigd opzichter.

Opzichters zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid (cf. de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) en ook tegen persoons- en zaakschade (ongevallen die zouden gebeuren bij het uitoefenen van de taak of op de weg van of naar de plaats waar de taak wordt uitgeoefend).

7. Wat is het verschil met andere gemachtigde personen?

Gemachtigde opzichters behoren tot de ‘personen die een begeleidende rol moeten spelen’. Andere categorieën zijn: jeugdverkeersbrigades, gemachtigde militairen, groepsleiders bij voetgangers of ruiters, signaalgevers, wegkapiteins voor fietsers of motorrijders en werfopzichters. In tegenstelling tot de gemachtigd opzichter, is het wettelijk kader voor de andere categorieën van gemachtigde personen zeer summier. Zij worden enkel vermeld in het verkeersreglement. Het grote verschil is dat gemachtigd opzichter via zijn/haar C3-bord het verkeer kan stilleggen. Alleen wegkapiteins en groepsleiders bij ruiters mogen dit ook, maar enkel op kruispunten zonder verkeerslichten.

8. Hebben je een verplichte uitrusting nodig als gemachtigd opzichter?

Jazeker. Om te beginnen een band om de linkerarm met daarop de Belgische driekleur en de naam van de gemeente en een handbord met verkeersbordje C3, met een rode rand die reflecterend moet zijn of een lichtje moet hebben. Een fluojas of hesje is niet verplicht maar wel aan te raden; En ook een scheidsrechterfluitje is handig om in drukke omgevingen de aandacht te trekken.

Het wettelijk kader van gemachtigde opzichters kan je nalezen in het Ministerieel rondschrijven van 5 juli 1999 betreffende de gemachtigd opzichters.

9. Bij wie kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor verdere info of een opleiding?

Wie interesse heeft, kan zich via de dienst mobiliteit van de gemeente aanmelden. Via het formulier (bij Downloads onderaan) kan je je kandidaat stellen.  

Bezorg ons het ingevulde formulier

  • per mail: info@stekene.be
  • per post: Gemeente Stekene - dienst Mobiliteit, Stadionstraat 2, 9190 Stekene

Van zodra er genoeg kandidaten zijn, wordt een opleiding georganiseerd. Dit gebeurt in samenspraak met de politie (voor de praktische proef). 

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP