Gemeente Stekene

Waterlopen

Zowel overheid als particulieren kunnen werken uitvoeren aan onbevaarbare waterlopen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het aanbrengen of vernieuwen van buizen als overgang naar een bouw- of een landbouwperceel, het verplaatsen van de waterloop of het aanbrengen van een oeverversterking of bij werken in de erfdienstbaarheidzone van 5 meter naast de waterloop.

Het provinciebestuur of gemeentebestuur komt in geen geval tussen in de kostprijs van dergelijke werken. Er dient voor deze werken een machtiging te worden aangevraagd bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.  De wetgeving op de onbevaarbare waterlopen is van toepassing.

De aanvraag wordt getoetst aan de “Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen, Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (Uitgave december 1996) met de aanvullingen maart 1999, met betrekking tot de herwaardering van grachtenstelsel, hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen”.

Voorwaarden

Gebeuren de werken in een onbevaarbare waterloop van tweede of derde categorie of in een niet meer geklasseerde waterloop, dan moet u hiervoor een machtiging vragen aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.  

Wat meebrengen

Gelieve het ingevulde aanvraagformulier met foto’s, een bouwplan, een ontwerp, een kadasterplan, een schets… mee te brengen zoals ook vermeld in het aanvraagformulier.  Indien het gaat om een verplaatsing naar de perceelsgrens of naar een perceel van een andere eigenaar, gelieve dan ook het schriftelijk akkoord van die eigenaar mee te brengen.

Bedrag

De werken gebeuren volgens de voorwaarden van het gemeentebestuur en op kosten van de aanvrager.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP