Gemeente Stekene

Privé- of straatgrachten

Als je als burger werken wil uitvoeren aan privaatgrachten of straatgrachten, moet hiervoor altijd een aanvraag gebeuren bij het gemeentebestuur.

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 1981 houdende de politieverordening op de afwateringsgrachten is hier van toepassing.

De aanvraag wordt getoetst aan de 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen, Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (Uitgave december 1996) met de aanvullingen maart 1999, met betrekking tot de herwaardering van grachtenstelsel, hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen'.

Voorwaarden

Dempen, overwelven of inbuizen van grachten moet altijd aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.

Wat meebrengen

Breng foto’s, een bouwplan, een kadasterplan of een schets mee.  In geval van werken aan privaatscheidingsgrachten, dan breng je ook het schriftelijk akkoord van de aanpalende buur mee.

Bedrag

De werken gebeuren volgens de voorwaarden van het gemeentebestuur en op kosten van de aanvrager.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP