Gemeente Stekene

Toelating voor vaste standplaats op een openbare markt

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kunt u daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Als kandidaat-aanvrager wordt u, mits u de nodige documenten hebt, in een wachtregister geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor u als eerste in aanmerking komt, kunt u een abonnement verkrijgen. Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor u zich ook kandidaat kunt stellen.

Voorwaarden

Om opgenomen te worden in het wachtregister en in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op de openbare markt, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • U hebt een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde ‘leurkaart’). Die machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

 • U hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

 • U hebt, als u voeding wilt verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .

 • U hebt, als u gegiste en/of sterke drank wilt schenken, een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid. Die drankvergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.

 • U hebt, als u gegiste en/of sterke drank wilt verkopen (geen consumptie ter plaatse), een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. U vraagt die vergunning aan bij de gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Geldigheidsduur

 • Abonnement: de gemeente bepaalt in haar reglement de duur van het abonnement. De abonnementen worden telkens stilzwijgend verlengd.

 • Opname in wachtregister: de gemeente bepaalt in haar reglement hoe lang de kandidaturen op het wachtregister blijven staan.

Procedure

U dient uw kandidatuur in via het aanvraagformulier en voegt daar de onderstaande documenten bij:

 • een kopie van uw machtiging als werkgever

 • een kopie van uw e-ID

 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)

 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)

 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)

 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)

 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)

 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)

 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Uw aanvraag wordt chronologisch ingeschreven in het wachtregister.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de standplaats.

Bedrag

De aanvraag tot opname in het wachtregister is gratis. De kostprijs voor het abonnement vaste standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting-/retributiereglement.

Een vaste standplaats kost 1,40 euro per meter voor één marktdag (met een minimum van 4,15 euro), en 1,10 euro (voor 220V) of 2,20 euro (voor 380V) per aftakpunt per dag voor de elektriciteitskosten.

Een standplaats (vaste en losse) voor exploitatie winkelbus kost 1,40 euro per marktdag, per dag dat de winkelbus rijdt, met een maximum van 47 dagen per kalenderjaar.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

 • Gemeentelijk reglement en/of politieverordening

Meer info

De wekelijkse zaterdagmarkt op het marktplein in Stekene is een gezellige ontmoetingsplaats met een uitgebreid en divers aanbod aan artikelen. Met een grote gratis centrumparking op 50m afstand, is deze markt vlot bereikbaar voor jong en oud.

De wekelijkse markt vindt elke zaterdagvoormiddag plaats van 8 tot 12.30 uur. Je kan je kandidaat stellen voor een vaste standplaats bij het gemeentebestuur.

Contact marktleider: via M 0473 65 38 94 of E ondernemenenwerken@stekene.be

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP