Gemeente Stekene

Volksraadpleging

Inwoners kunnen de gemeenteraad verzoeken om een volksraadpleging te houden over aangelegenheden van gemeentelijk belang.

Deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht.

Een raadpleging kan niet worden georganiseerd in een periode van 12 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bovendien kan er geen raadpleging worden georganiseerd in een periode van 40 dagen voor de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de gemeenschaps- en gewestparlementen en het Europees Parlement.

De inwoners kunnen slechts éénmaal om de 6 maanden worden geraadpleegd, met een maximum van 6 raadplegingen per zittingsperiode. Gedurende het tijdvak tussen twee vernieuwingen van de gemeenteraad kan slechts één volksraadpleging over hetzelfde onderwerp worden gehouden.

Voorwaarden

De vraag of vragen waarop de volksraadpleging betrekking heeft, wordt zo geformuleerd dat met ja of nee kan worden geantwoord.  Het verzoek omvat een verzoekschrift en een petitielijst. Het verzoekschrift vermeldt de naam van de gemeente, de tekst van artikel 196 van het Strafwetboek (over schriftvervalsing), de vraag of vragen van de raadpleging, de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de initiatiefnemers. De petitielijst bevat bovendien de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift heeft ondertekend.

Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Het initiatief moet worden gesteund door ten minste 3000 inwoners ouder dan 16 jaar en die niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Hoe indienen

Je stuurt het verzoekschrift, de petitielijst, de gemotiveerde nota met de stukken per aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen. Je kan het ook op het gemeentehuis afgeven tegen ontvangstbewijs.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP