Gemeente Stekene

Verzoekschriften

Wie kan een verzoekschrift indienen?

Iedereen kan een verzoekschrift indienen. Er zijn geen vereisten voor leeftijd, nationaliteit of woonplaats.

Waarover?

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

Verzoekschriften bij de gemeenteraad moeten gaan over onderwerpen die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren.  Zoals: huisvestingsbeleid, ruimtelijke ordening, onderwijs, welzijn en cultuur… 

Wat geldt niet als een verzoekschrift?

Een verzoekschrift over federale bevoegdheden, bijvoorbeeld het asielbeleid, de pensioenwetgeving of het defensiebeleid van België…, of Vlaamse bevoegdheden, kan niet door de gemeenteraad onderzocht worden.

Een brief waarin je gewoon je mening zegt, zonder een concreet verzoek, wordt niet als verzoekschrift behandeld. Eventueel wordt het louter ter informatie bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

Als je verzoek onredelijk is of te vaag geformuleerd, zal je brief niet als een verzoekschrift behandeld worden.

Een verzoek om een vonnis of arrest van een rechtbank te veranderen kan niet door de gemeeteraad onderzocht worden. Door de scheiding der machten kan de gemeenteraad uitspraken van rechtbanken niet beïnvloeden. 

Tips bij het opstellen van het verzoekschrift

Je verzoekschrift is veel leesbaarder als het getypt is. Dien liefst geen handgeschreven verzoekschrift in.

 Bovenaan je verzoekschrift

 • Zet bovenaan "verzoekschrift".
 • Richt je verzoekschrift aan het bevoegde orgaan van het lokaal bestuur (gemeenteraad, OCMW-raad, college, vast bureau …).
 • Vermeld leesbaar je naam en voornaam.
 • Geef een contactadres en het telefoonnummer waarop je tijdens de werkuren bereikbaar bent.

 Je verzoek zelf

 • Formuleer je eigenlijke verzoek bondig en duidelijk.
 • Motiveer je verzoek.
 • Documenteer eventueel je verzoek.
 • Vermeld niet onnodig namen van andere mensen in je verzoekschrift: zij hebben recht op hun privacy.
 • Denk eraan dat je verzoekschrift in principe behandeld wordt in een vergadering die voor iedereen toegankelijk is. Anonimiteit kan dus niet verzekerd worden.
 • Als je mondeling uitleg wil komen geven in de gemeenteraad, moet je dat expliciet vragen. De gemeenteraad die je verzoekschrift behandelt kan altijd zelf beslissen of ze op die vraag wil ingaan. Als je je toelichting wil geven in een besloten vergadering, zonder dat er publiek aanwezig is, dan moet je dat motiveren.

 Ondertekening van je verzoekschrift

 • Onderteken je verzoekschrift.
 • Meerdere personen kunnen samen een verzoekschrift ondertekenen. Van elke ondertekenaar moet dan de naam en voornaam en handtekening op het verzoekschrift voorkomen. Als er meerdere kopieën van het verzoekschrift zijn met handtekeningen, dan moeten alle ondertekenaars een identieke tekst ondertekenen.
 • Als je verzoekschrift door vele personen ondertekend wordt, kan je het best de lijst van ondertekenaars nummeren.
 • Je mag niet ondertekenen in naam van een organisatie, maar je moet altijd als persoon ondertekenen. Verzoekschriften namens een vereniging of organisatie zijn verboden.

Het college van burgemeester en schepenen zal altijd contact opnemen met de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. Die bewaart dus best de contactgegevens van alle medeondertekenaars, zodat hij hen op de hoogte kan houden van het antwoord.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP