Gemeente Stekene

Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk

Wie ongeadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de verantwoordelijke uitgever.

Voorwaarden

Voor de termijn van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 wordt een belasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken, kranten, catalogi en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid. Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als geadresseerd.

Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan: Alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. De opsomming is niet limitatief.

De belasting is verschuldigd door de onderneming die de opdracht geeft om te drukken of het gelijkgestelde product te produceren.

Wordt van de belasting vrijgesteld:

  • Verspreiding van éénbladig drukwerk kleiner of gelijk aan open A4-formaat.

  • Drukwerken van de door de gemeente Stekene erkende verenigingen en de vormings- en onderwijsinstellingen.

  • Bedeling van reclamedrukwerk dat verspreid wordt door handelaars die geconfronteerd worden met openbare werken voor hun handelszaak waardoor geen doorgaand verkeer mogelijk is. De vrijstelling is van toepassing voor de volledige duur van de hinder. Deze vrijstelling moet aangevraagd worden ten laatste 14 kalenderdagen voor de verspreiding van het reclamedrukwerk bij het college van burgemeester en schepenen van Stekene.

  • Drukwerk van politieke partijen.

  • Niet-geadresseerd drukwerk van andere overheden.

  • Notariële bekendmakingen en/of aankondigingen

Wordt niet van de belasting vrijgesteld:

Nietigverklaringen (attest van niet-bedeling) ten gevolge van het foutief bedelen van niet-geadresseerd reclamedrukwerk op het grondgebied van Stekene.

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. Je moet jouw aangifteformulier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk tijdig indienen.

De belastingplichtige is gehouden ten laatste 24 uren vooraf aan de verspreiding het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte vooraf gedaan worden voor een periode van hoogstens 12 maanden. Deze aangifte dient alle inlichtingen te bevatten nodig voor het vestigen van de aanslag.

Het belastingreglement vind je hierterug.

Voor meer info kan je terecht bij team Ondernemen en Werken in het gemeentehuis.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP